Saber Mais: WENDER SAID

25.01.2018Sp. Braga
Wender substitui João Aroso no Sp. Braga B

Wender substitui João Aroso no Sp. Braga B

Oficialização deve ser feita ainda hoje